Algemene Voorwaarden 2018

Algemene Voorwaarden 2018 

Steph's Lifestyle & Dance – Personal Training, Fitness, Mylogenics, Personal Hormonal ProfilingAlgemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Steph’s Lifestyle & Dance betreffende Personal Training, Fitness, Mylogenics, Personal Hormonal Profiling


en deelnemende consument of bedrijf anderzijds.


Diensten

Steph’s Lifestyle & Dance, hierna te vernoemen als SLD, is sport specifiek en gespecialiseerd in Personal Training, Mylogenics (blessure behandelingen en revalidatie trainingen), Personal Hormonal Profiling / voedingsbegeleiding & Fitness trainingen. Ook kunnen er speciale group trainingen, workouts, workshops, cursussen, sport specifieke training en Sport-/bewegingsactiviteiten voor mannen en vrouwen van elke leeftijd worden verzorgd door SLD.


SLD werkt tevens samen met andere Personal Trainers om de dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen.


Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Steph’s Lifestyle & Dance


Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Steph’s Lifestyle & Dance voor een vorm van bovengenoemde dienstverlening in het kader van fysieke prestatieverbetering.


Activiteit(en): Coaching, ondersteuning, begeleiding en behandeling op het gebied van fysieke prestatieverbetering. Personal Training, Mylogenics (blessure behandelingen en revalidatie trainingen), Personal Hormonal Profiling / Voedingsbegeleiding, Fitness trainingen en speciale group trainingen, workouts, workshops, cursussen, Indoor/Outdoor trainingen, Bootcamp.


Artikel 2. Overeenkomst

De overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en SLD mondeling dan wel schriftelijk overeenkomen dat SLD activiteiten die de deelnemer heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.


Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer diensten afneemt bij SLD dan wel voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op alle diensten en activiteiten van SLD zijn deze voorwaarden van toepassing.


Gebruik van de activiteiten en diensten van SLD geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van bovengenoemde of aanverwante activiteiten en diensten zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch is verantwoord.

Bij twijfel hierover dient de deelnemer zijn of haar arts te raadplegen alvorens gebruik te maken van de activiteiten en diensten. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.


Artikel 3. Intake

Voor u deelneemt aan enige diensten en/of activiteiten bij SLD dient u alvorens een intake gesprek te hebben gehad. Een intake gesprek is gratis. U kunt deze aanvragen via het contact formulier op de website.


Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u schriftelijk per mail aan SLD door te geven.


Artikel 4. Tijdstip en plaats

In overleg zullen SLD en de deelnemer de activiteiten inplannen. Tevens zal worden afgesproken waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is SLD bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Indien afspraken niet tijdig, binnen 48 uur, worden geannuleerd behoudt SLD zich het recht voor de sessie in rekening te brengen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op SLD rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden en behandelen van de deelnemer gedurende de activiteit en dienst. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door SLD bepaald.


SLD voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat SLD niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


Indien SLD is verhinderd, heeft zij het recht om een andere gecertificeerde Personal Trainer of Mylogenics Practitioner in te schakelen, zodat de activiteit en dienst doorgang kan vinden.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door SLD aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. SLD kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten dan wel gevolgen en/of letsel. Deelname aan de activiteiten/diensten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.


SLD is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer(s) mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een activiteit/dienst of Mylogenics Treatment (behandeling). Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.


Ook is SLD niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door SLD georganiseerde activiteiten en diensten.


SLD is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.


De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij onderhavige activiteiten en diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden van Steph’s Lifestyle & Dance (SLD) uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds voor nu, alsdan later, afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van schade in de vorm van vergoeding van (on)kosten, schaden en interesten als gevolg van enige ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van activiteiten en diensten die SLD aanbiedt.


De deelnemer is jegens SLD aansprakelijk wanneer SLD op enigerlei(wijze) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies aan deze deelnemer. De deelnemer dient SLD te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 7. Ontbinding / opschorting

SLD is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Wel kunnen de trainingen worden opgeschort op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door u betaalde of verschuldigde bedrag. Het stopzetten van de overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Na bevestiging van het afnemen van een activiteit of dienst per mail of door middel van inschrijving, zal SLD meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Betalingen dienen altijd vooraf te worden voldaan per bank of contant (na ontvangst van de factuur).


Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is SLD gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit of dienst te weigeren totdat de betaling is ontvangen. In dat geval wordt de duur van de activiteit of dienst niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan SLD te voldoen.

Indien SLD over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.


Op de diensten van Steph’s Lifestyle & Dance zijn het BTW 21% tarief en het BTW 6% tarief van toepassing. De genoemde bedragen op deze website zijn inclusief BTW.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is SLD gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.


Vergoeding Zorgverzekeraar

De Mylogenics Treatments (behandelingen) vallen onder de alternatieve geneeswijzen en worden over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar(s). U kunt het wellicht wel proberen door de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar. In enkele uitzonderlijke gevallen zal er een deel van het ingediende bedrag worden vergoed.


Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft. Doorgeven kan per telefoon (bellen, sms, whatsapp) of mail.

Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van 2 weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


Artiekel 10. Overmacht, vakantie en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. SLD is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling voor een Training behoudt SLD het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren dan wel een andere gecertificeerde trainer in te zetten. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.


Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies en/of behandeling van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen en ondergaan. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de activiteiten of diensten, dan wel overeenkomst met SLD aan te gaan, zijn arts te raadplegen voor advies.


Artikel 12. Vertrouwelijkheid (dit artikel dient te worden gelezen als eenvoudige uitwerking van de privacy statement en vervangt deze niet).

SLD dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. SLD is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. SLD is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor het behandel- en trainingstraject gebruikt alsmede administratieve doeleinden van SLD en overige Personal Trainers gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. SLD houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.


Klantgegevens worden gebruikt om informatie omtrent SLD te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.


Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door SLD. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.


SLD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met SLD die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde instantie naar voorkeur van SLD.


Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. SLD is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.


Artikel 14. Copyright ©

Op alle door de organisatie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. berust het copyright bij Steph’s Lifestyle & Dance (SLD) en zijn deze uitsluitend te vermenigvuldigingen door SLD ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie en van samenwerkende Personal Trainers. Alle modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door SLD voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van SLD. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van SLD. Bij overtreding zal een boete in rekening worden gebracht van minimaal € 500.


Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door SLD zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.


Artikel 15. Klachten en Geschillen

Klachten en geschillen met SLD betreffende de activiteiten/diensten vernoemd in deze Algemene Voorwaarden, kunnen worden ingediend per mail of post aan SLD. Wij zullen de klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zo accuraat mogelijk afhandelen om onze cliënten tevreden te houden. Indien om welke redenen dan ook er geschillen ontstaan met SLD naar aanleiding van het gebruik van de activiteiten/diensten en beide partijen niet tot een overeenkomst/afhandeling kunnen komen, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde instantie naar voorkeur van SLD.


Artikel 16. Disclaimer Mylogenics™ & Personal Hormonal Profiling

De informatie en treatment (Mylogenics behandeling), evenals het trainings-, voedings- en supplementenadvies wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en samengesteld.
Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut.
Overload Worldwide & Steph’s Lifestyle & Dance kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en Treatment niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie en treatment, evenals het trainings-, voedings- en supplementen- advies geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.


Disclaimer SLD & Overload Worlwide producten en supplementen

De informatie van onze producten/supplementen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift, aanbeveling of behandeling.


Consulteer uw arts of medisch behandelaar voor gebruik van onze producten/supplementen indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, indien u een medische conditie heeft of wanneer u medicatie gebruikt.


De producten/supplementen, uitingen en beschrijvingen in onze brochures en website(s) zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte of aandoening.

Consulteer altijd uw arts of medisch behandelaar m.b.t. vragen over uw medische conditie of symptomen. Voor onze producten/supplementen geldt dat sommige vitaminen, mineralen, kruiden of andere nutriënten mogelijk interacties kunnen hebben met receptmedicatie. Consulteer uw arts voor advies. Lees altijd voor gebruik de productlabels m.b.t. waarschuwingen betreffende specifieke ingrediënten en gebruik.

Aan de productomschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstellingen en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.

Alle beschreven producten zijn bedoeld als voedingssupplementen en producten voor gezondheid en welzijn.

De productomschrijvingen zijn met grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter, in verband met de vele en steeds wijzigende wetgevingen en mogelijke onvolkomenheden aanvaard SLD & Overload Worldwide geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en overname van enige productomschrijving.

Producten en supplementen: vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.

Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het supplement.

Wijzigingen in samenstelling of uitvoering zijn voorbehouden.

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.


 

Steph's Lifestyle & Dance

www.stephslifestyle.com

www.stephsdance.com

T 0653790553

Bent u tevreden vertel het anderen!

Heeft u klachten vertel het ons!